پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘جرائم’

جرائم اقتصادی

  مرجع تصویب: قوه قضائيه  شماره ویژه نامه: ۷۷۱ شنبه،۵ اردیبهشت ۱۳۹۴   سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۲۸ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                         […]

جرائم علیه اموال

مرجع تصویب: قوه قضائيه  شماره ویژه نامه: ۷۱۴ چهارشنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۸ نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                         […]

جرائم حمل و نگهداري ترياك و هروئين از جرائم غيرمختلف مي‌باشند

  جرائم حمل و نگهداري ترياك و هروئين از جرائم غيرمختلف مي‌باشند      سؤال:     اگر از فردي مقداري ترياك و مقداري هرويين كشف شود آيا بايد براي وي دو مجازات تعيين كرد يا يكي؟     «نظريه شماره: 7066/34/7- 15/2/1389»جرائم حمل و نگهداري ترياك و هرويين از جرائم غيرمختلف و هم‌جنس و […]

در صورتي که دادگاه کيفري استان قرار تأمين …

  نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه     در صورتي که دادگاه کيفري استان قرار تأمين صادره از دادسرا را متناسب با جرم ارتکابي تشخيص ندهد، مي تواند نسبت به تعديل آن اقدام و قرار متناسب با جرائم ارتکابي صادر کند. 6/12/90 4850/7 شماره پرونده 1787-1/168-90 سوال  1- بعضاً مشاهده مي […]

جرائم حمل و نگهداري موادمخدر و حمل و نگهداري شيشه، مختلف بوده و هر يك مستوجب مجازات جداگانه مي‌باشد

  جرائم حمل و نگهداري موادمخدر و حمل و نگهداري شيشه، مختلف بوده و هر يك مستوجب مجازات جداگانه مي‌باشد    سؤال:     اگر از فردي مقداري شيشه و مقداري ترياك كشف شود آيا بايد براي وي دو مجازات تعيين كرد يا يكي؟     «نظريه شماره: 7066/34/7- 15/2/1389»با عنايت به اينكه حمل و […]

تأثیر محیط بر ارتکاب جرائم

  به عقیده روانشناسان اجتماعی، ما تحتتأثیر محیطمان هستیم. عوامل محیطی مختلف، آثارگوناگونی بر ابعاد رشد فرد بهجای میگذارند و گاه این عوامل، در تعامل با هم، شدت، دامنه و چگونگی تأثیرات یکدیگر را تحتتأثیر قرار میدهند.  عوامل محیطی از جهات گوناگونی بر رفتار فرد تأثیر میگذارند که مهمترین آنها را میتوان در موارد زیر […]

اثبات جرائم منافی عفت

  " اشـاره  : "  جرائـم منافـی عفـت بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی « ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت » پرداختـه است كه حـاوی نكات مهـم و […]