پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تبعيد حدي’

تبديل تبعيد حدي به مجازات حبس

تبديل تبعيد حدي به مجازات حبس متن سئوال آيا تبعيد حدي‌ را مي توان‌ تبديل‌ به‌ حبس‌ كرد يا خير؟ متن پاسخ در خصوص‌ سؤال‌ فوق ، دو مسأله‌ قابل‌ بررسي‌ است : الف . آيا مجازات‌ تبعيد حدي‌ را مي توان‌ به‌ حبس‌ تبديل‌ كرد؟ ب . آيا در شرايطي‌ مي توان‌ تبعيد شده‌ […]