پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘حَجْر : درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالى’

حَجْر : درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالى

حَجْر ، از مباحث مهمِ فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالى. واژه عربى حَجْر به معناى بازداشتن و احاطه‌کردن کسى است (ابن‌فارس؛ زمخشرى؛ فیروزآبادى، ذیل واژه) و در اصطلاح فقها به «ممنوع کردن کسى از تصرف در مال خود» (رجوع کنید به طوسى، 1387، ج 2، ص 281؛ ابن‌قدامه، ج […]