پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘دادنامه شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری’

دادنامه شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع واگذاري اراضي خلع‌ يد شده

  رأی شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/1386 وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلع ید شده شماره هـ/88/468 ۱۳۸۹/۱۱/۲۰  رأی شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/1386 وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلع‌ ید […]