پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘دو قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست’

دو قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

دو قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه حسین قربانیان1   چکیده: از آنجایی‌که احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکومٌ به و دیگری اعتبار قضیه محکومٌ بها می‌باشد که احکام، اوامر و دستورهای اداری متخذه در امور حسبی فاقد این دو خصیصه‌اند، در درخواست‌های تقسیم ترکه […]