پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘زیان’

ضرر و زیان

ضرر در لغت به معنای گزند، نقصان، زیان و مقابل نفع است و زیان به معنای نقصان، خسارت، ضرر و ضد سود می‌باشد؛ و آن‌چه که ضرر برساند و یا سبب زیان و خسارت و آسیب گردد زیان‌آور نامیده می‌شود.  بنابراین از لحاظ لغوی این دو کلمه مترادف یکدیگرند.   ضرر و زیان در قانون: […]