پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘طلاق ایرانیان مقیم خارج از كشور’

مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از كشور

مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از كشور طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است كه آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌كننده، و صلاحیت قانون اجراشده ضروری است. اگرچه به طور كلی […]

مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از كشور

مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از كشور طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است كه آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌كننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است. اگرچه به طور […]