پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘قصاص’

ديه و قصاص زن و مرد

َمقدمه :     در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر […]

رأي اصراري ديوان عالي كشور : دفاع نا متناسب در قتل عمد نافي قصاص نيست

هيئت عمومي ديوان عالي كشور موضوع پرونده كيفري رديف 86/32 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور و قضات شعب كيفري ديوان عالي كشور مورخ20 فروردين ماه كنوني برگزار شد. ‌به گزارش <مأوي>، براساس محتويات اين پرونده مردي با جواني درگير مي […]

واژة قصاص و تقاصّ

اصطلاحی فقهی ، به این معنا که دایِن (طلبکار) حق خود را از اموال مدیون (بدهکار) بدون مراجعه به قاضی استیفا کند. تقاص در لغت به معنای در پی کسی یا چیزی رفتن و نزدیک شدن است ( رجوع کنیدبه ابن منظور؛ فیّومی ؛ فیروزآبادی ؛ طریحی ، ذیل «قصص ») و به مقابله به […]