پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘كارفرما’

دادنامه شماره533 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار …

  رأي شماره533 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار در رسيدگي به هرگونه اختلاف بين كارگر و كارفرما ناشي از اجراي قانون كار شماره هـ/89/192                                             […]

جعاله‌ ، مبحثی‌ در فقه‌ و حقوق‌، به‌ معنای‌ التزام‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ یا پاداش‌ در برابر انجام‌ دادن‌ كار مورد نظر

جعاله‌ ، مبحثی‌ در فقه‌ و حقوق‌، به‌ معنای‌ التزام‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ یا پاداش‌ در برابر انجام‌ دادن‌ كار مورد نظر. جعاله‌ با كسر، فتح‌ و ضمّ ج، از ریشه عربی‌ ج‌ ع‌ ل‌ ، به‌ معنای‌ چیزی‌ است‌ كه‌ به‌ شخصی‌ در مقابل‌ انجام‌ دادن‌ كاری‌ پرداخت‌ می‌شود. جَعاله‌ به‌ معنای‌ رشوه‌ یا […]

دادنامه شماره 369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه

  شماره هـ/90/823                                        12/9/1390 تاريخ دادنامه: 30/8/1390     شماره دادنامه: 369     کلاسه پرونده: 90/823 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست‌كننده: آقاي صفرعلي اصلاني موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري. گردش کار: آقاي صفرعلي اصلاني در لايحه دادخواهي خود اعلام كرده است كه شعب 23 و 15 ديوان عدالت اداري در […]