پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مخدر’

تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر

  دکتر سید حسن اسعدی مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی ، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود.    نظر به این که ارزش های اجتماعی امور […]

رابطه مصرف مواد مخدر و ارتكاب جرم

  .ارتكاب جرم به عنوان یك رفتار غیرمتعارف معمولا تحت تاثیر عوامل مختلفی انجام می شود. البته نوع جرم و انگیزه های آن ‏خود اثرپذیری از عوامل متعدد و مختلف را به صورت متفاوتی دچار استحاله می كند. در واقع انسان برای ارتكاب جرم باید ‏زمینه ها و بسترهای شخصیتی، روحی، روانی، فردی، خانوادگی و […]