پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘نظریه تعلیم اخلاقی مجازات’

نظریه تعلیم اخلاقی مجازات

  نظریه تعلیم اخلاقی مجازات1 منابع مقاله: فصلنامه فقه و حقوق، شماره 5، جین هامپتن2 / ترجمه: حمید محبوبی3؛     چکیده کوشش نظریه تعلیم اخلاقی، ارائه تبیینی از مجازات بر اساس موضعی متفاوت با سایر نظریه های مربوط به مجازات است. بر اساس این نظریه، مجازات به جز بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرم و […]