پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مالك مشاعي’

هر مالك مشاعي به تنهائي نيز مي‌تواند نسبت به سهم خود تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد

  هر مالك مشاعي به تنهائي نيز مي‌تواند نسبت به سهم خود تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد.   سؤال ـ در يك پرونده چند نفر مالك ملكي هستند كه به اجاره داده شده است چنانچه يك يا چند نفر درصدد تخليه مورد اجاره مثلاً به لحاظ تخلف مستأجر باشند و ديگران حاضر به تقاضاي […]