پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘ولایت’

ولایت ابوین

ولایت ابوین / ضرابی، میترا   منابع : مجله مشکوة النور، شماره 11 خداوند در هر بعدی از زندگی برای انسان ولی و سرپرستی معین کرده است ; چرا که انسان هرگز نمی تواند راه پر مشقت زندگی را به تنهایی و بدون بهره گیری از افکار و تجارب دیگران طی کند. ابتدایی ترین جامعه […]

ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام خمینی (ص)

  چکیده :ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جدّ پدری جهت ادارة امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا جعل […]

کودکان، حضانت و ولایت

  پدید آورنده : مهدی مهریزی ، صفحه 18     کودکان، مردان و زنان آینده اجتماعند و حیات انسانی بر آنها تکیه دارد. زیرا آنان امید و آرزوی نسل حاضرند. در شریعت اسلامی احکامی برای حفظ و بقای کودکان از زمان دمیده شدن روح بلکه قبل از آن تا هنگام جوانی و بلوغ تشریع […]