پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘چک، مبایعه نامه’

رشد جرم جعل در میان زنان

  ناصر حجتی،کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء در گفت و گو با «قانون»هشدار داد رشد جرم جعل در میان زنان گروه قضایی ، علیرضا نامی- جعل اسناد و مدارک جرمی است که با پیشرفت علم وورود تکنولوژی های جدید شکل و شمایل نوینی به خود گرفته است ،گویی دیگر برای جعل حد و مرزی […]