پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘دادنامه 276هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري’

دادنامه 276هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري درخصوص تفکيک و افراز باغات و اراضي مشجر محدوده شـهـري

  تاریخ: 30 تیر 1387 کلاسه پرونده: 447/83 شماره دادنامه: 87/276 موضوع رأی: ابطال بند 2-1 دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1/9/1374 وزارت مسکن و شهرسازي. شاکی: آقاي محمد اصلاني. مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب دادنامه‎های شماره 51 الی 44 مورخ 17/8/1366 با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان […]